> [!languages] [[#CAT]] | [[#ESP]] | [[#ENG]] | [[#ITA]] # La pell de la terra > [!noteinfo] > **2020/2021** — [Marco Noris, visual artist - La pell de la terra (Skins)](https://marconoris.com/la-pell-de-la-terra) > [!Links] > - Related: [[Dins la pell de la terra]] (Embarrat 2021, Cal Trepat, Tàrrega) > - Official page: [La pell de la terra (Skins)](https://marconoris.com/la-pell-de-la-terra) (image galleries) #### CAT Reemplaçant la tradicional iconografia cristiana, aquestes pintures abstractes que remeten a camins, terra i pedra, es configuren com a *"retaules posthistòrics"* que transformen antics llocs de culte en temples dedicats a una nova i antiga sacralitat –inclusiva, universal i aconfessional–, que situa la terra i la muntanya al centre de l'experiència interior del visitant. %%*"La pell de la terra"* té el seu origen en el viatge que vaig fer des de Barcelona al [[../../About/Centre d'Art i Natura|centre d'art i natura]] de Farrera, al Pallars Sobirà. Aquesta instal·lació està configurada com una mena de retaule posthistòric que substitueix la iconografia cristiana tradicional per una gran pintura abstracta que es refereix als camins, a la terra i a la pedra, destacant així el component sagrat de [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]] i de la muntanya. La intervenció, imponent i discreta alhora, posa de manifest l’espiritualitat i la sacralitat del [[../../Docs/Defs/Lloc|lloc]], transformant l’antiga església en un [[../../Docs/Defs/Lloc|lloc]] de culte contemporani, universal, no religiós i aconfessional.%% #### ESP Remplazando la tradicional iconografía cristiana, estas pinturas abstractas que remiten a caminos, tierra y piedra, se configuran como *"retablos posthistóricos"* que transforman antiguos lugares de culto en templos dedicados a una nueva y antigua sacralidad –inclusiva, universal y aconfesional–, que coloca la tierra y la montaña en el centro de la experiencia interior del visitador. %%*"La piel de la tierra"* tiene su origen en el viaje que hice desde Barcelona en el centro de arte y natura de Farrera, en el Pallars Sobirà. Esta instalación está configurada como un tipo de retablo posthistórico que sustituye la iconografía cristiana tradicional por una gran pintura abstracta que se refiere a los caminos, a la tierra y a la piedra, destacando así el componente sagrado de andar y de la montaña. La intervención, imponente y discreta a la vez, pose de manifiesto la espiritualidad y la sacralidad del lugar, transformando la antigua iglesia en un lugar de culto contemporáneo, universal, no religioso y aconfesional.%% #### ENG Replacing traditional Christian iconography, these abstract paintings evoking paths, earth, and stone are configured as *"post-historical altarpieces*" that transform former places of worship into temples dedicated to a new and ancient sacredness –inclusive, universal, and non-denominational–, placing the earth and the mountain at the center of the visitor's inner experience. #### ITA Sostituendo la tradizionale iconografia cristiana, queste pitture astratte che evocano sentieri, terra e pietra si configurano come *"altari post-storici"* che trasformano antichi luoghi di culto in templi dedicati a una nuova e antica sacralità –inclusiva, universale e laica–, posizionando la terra e la montagna al centro dell'esperienza interiore del visitatore. ## Mare de Déu de la Serra ![[../../News/2021/2021-05-15 - La pell de la terra#^f4eeb1]] ^152898 - El text de Josep Mañà, [[../../Arte/Sobre Marco Noris/Josep Mañà - 2022 - La Pell|La Pell]] - [[../../News/2021/2021-05-15 - La pell de la terra|”La pell de la terra” en la ermita de Mare de Deu de la Serra]] ## Sant Feliu de Barruera (Errant 2020) ![[files/Errant2020-Iolanda_Sebé.jpg]] - [[Errant 2020]] - [[«Rodolo placentós pel segle XI»]]