--- created: 24/10/2017 16:22 updated: 01/03/2023 16:52 Date: 24/10/2017 author: Jordi Font Agulló Year: 2017 Location: La Jonquera Tags: art, walking, exile, memory, enFrontera, marconoris, aboutMyWork Site: MuME - Museu Memorial de l'Exili Source: https://www.museuexili.cat/ca/programacio-cultural/historic/art-i-memoria/event/259-art-i-memoria-marco-noris Permalink: arte-i-memoria --- > [!languages] [[#A la frontera|CAT]] | [[#En frontera|ESP]] | [[#On the Border|ENG]] # A la frontera - Jordi Font Agulló Per Jordi Font Agulló, Director del [MUME](https://www.museuexili.cat/ca/) > [!info] > **Art i memòria: [[../../../About/Marco Noris|Marco Noris]]**  Dis, 28. Octubre 2017 - Diu, 11. Febrer 2018 [Art i memòria històric](https://www.museuexili.cat/ca/programacio-cultural/historic/art-i-memoria/category/11-Art%20i%20mem%C3%B2ria%20hist%C3%B2ric) ### A la frontera → [[../En frontera| A la frontera]] Ser i fer frontera és la principal motivació d’aquest projecte artístic de [[../../../About/Marco Noris|Marco Noris]]. Durant quasi un mes, l’artista va recórrer a peu, tot seguint la ratlla fronterera, la serralada pirinenca des dels límits d’Andorra fins a Portbou. Una línia geogràfica invisible que és el producte d’una capa superposada d’esdeveniments històrics, la qual es fa visible per mitjà de centenars de fites (mugues) que delimiten la separació entre els estats. L’itinerari de [[../../../About/Marco Noris|Marco Noris]] té un pronunciat caràcter experiencial, que es plasma en un exercici de pintura au plein air. En aquest sentit, el que aparentment sembla una actitud lúdica i contemplativa de l’artista en relació amb el [[../../../Lab/Paisaje/Paisaje|paisatge]], es converteix en una acció que adopta la forma d’un inventari crític a l’entorn del fet fronterer i de tot allò que hi està vinculat: refugiats, exili, exclusió, marginació. És a dir, la distància, la fatiga i les inclemències del temps, patides pel mateix artista en la seva pròpia pell, adquireixen una configuració al·legòrica que remet als damnats de la terra d’ahir, d’avui i del futur. Aquests dibuixos (una selecció de 132 sobre 212) realitzats in situ durant el viatge, que es podrien situar entre el diari personal i el registre notarial que reafirma el traçat de la frontera, evoquen la connexió visual i emocional de l’artista amb un context alhora inhòspit i fascinant a partir del qual es desplega tot un nou escenari de memòria. **_Jordi Font Agulló_** _Director del MUME_ --- ### En frontera → [[../En frontera| En frontera]] Ser y hacer frontera es la principal motivación de este proyecto artístico de [[../../../About/Marco Noris|Marco Noris]]. Durante casi un mes, el artista recorrió a pie, siguiendo la raya fronteriza, la cordillera pirenaica desde los límites de Andorra hasta Portbou. Una línea geográfica invisible que es el producto de una capa superpuesta de acontecimientos históricos, la que se hace visible a través de cientos de hitos (mugas) que delimitan la separación entre los estados. El itinerario de [[../../../About/Marco Noris|Marco Noris]] tiene un pronunciado carácter experiencial, que se plasma en un ejercicio de pintura au plein air. En este sentido, lo que aparentemente parece una actitud lúdica y contemplativa del artista en relación con el [[../../../Lab/Paisaje/Paisaje|paisaje]], se convierte en una acción que adopta la forma de un inventario crítico en torno al hecho fronterizo y de todo lo que hay está vinculado: refugiados, [[../../../Lab/Exilio/Exilio|exilio]], exclusión, marginación. Es decir, la distancia, la fatiga y las inclemencias del tiempo, sufridas por el mismo artista en su propia piel, adquieren una configuración alegórica que remite a los condenados de la tierra de ayer, de hoy y del [[../../../Lab/Tiempo/Futuro|futuro]]. Estos dibujos (una selección de 132 sobre 212) realizados in situ durante el viaje, que se podrían situar entre el diario personal y el registro notarial que reafirma el trazado de la frontera, evocan la conexión visual y emocional del artista con un contexto vez inhóspito y fascinante a partir del cual se despliega todo un nuevo escenario de [[../../../Lab/Memoria/Memoria|memoria]]. **_Jordi Font Agulló_** _Director del [MUME](https://www.museuexili.cat/ca/)_ --- ### On the Border Translation by William Truini → [[../En frontera|On the Border]] To both be and make a border is the primary motivation of this artistic project by [[../../../About/Marco Noris|Marco Noris]]. The artist spent almost a month walking the line of the border in the Pyrenees from Andorra to Portbou. An invisible geographic line that is the product of a superimposed layer of historical events, which is made visible through the hundreds of border stones that delimit the separation between the countries. [[../../../About/Marco Noris|Marco Noris]]’ itinerary has a pronounced experiential character manifested by the exercise of painting in the open air. In this sense, what apparently seems a playful and contemplative attitude of the artist in relation to the [[../../../Lab/Paisaje/Paisaje|landscape]], becomes an action that assumes the form of a critical inventory of the fact of the border and everything related to it: refugees, exile, exclusion, marginalization. In other words, the distance, fatigue and weather conditions experienced by the artist himself acquire an allegorical configuration that refers to all those unfortunate souls of yesterday, today and the future. These drawings made in situ during the trip, which may be understood as something between a personal diary and a notarial record reaffirming the line of the border, evoke the artist’s visual and emotional connection with a context both inhospitable and fascinating, thereby developing an entirely new setting for memory. **Jordi Font Agulló** _Director of [MUME](https://www.museuexili.cat/ca/)_ ### Links - [The project ](https://marconoris.com/on-the-border) - [Art i Memòria](https://www.museuexili.cat/ca/programacio-cultural/historic/art-i-memoria/event/259-art-i-memoria-marco-noris) ### Materials <iframe style="border:none;" width="100%" height="900" src="https://www.are.na/marco-noris/en-frontera/embed" title="En frontera channel" sandbox="allow-popups allow-scripts allow-same-origin" target="arena"></iframe>